ใบงานที่ 4 การแสดงผลด้วย LCD Display

ใบงานที่ 4 การแสดงผลด้วย LCD Display

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาโครงสร้างภายนอกและ Register ภายในโมดูล LCD

                2) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ LCD

                3) เพื่อศึกษาการนำ LCD ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ

 2.ทฤษฎี

                จอแสดงผล LCD นั้นจะเป็นลักษณะของจอภาพแบบจุดที่มีการสร้างอักขระไว้ในตัวจออยู่แล้วชึ่งจะมีขนาดทั่วๆไปคือ 16x1 Line, 16x2 Line, 20x2 Line และ 16x4 Line การใช้งานแต่ละขนาดสามารถใช้ร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการออกแบบวงจรใหม่เนื่องจาก การทำงานของคำสั่งจะเป็นมาตราฐานเดียวกันหมด

โปรแกรม 4.1 แสดงข้อความออกทาง LCD

1: /*****************************************/

2: // LAB 4_1 LCD Display

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port D To LCD with IDE10

6: /*****************************************/

7:

8: #include <16F877A.h>

9: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

10: #use delay(clock=20000000)

11:

12: #include "LCD.C"

13:

14: void main()

15: {

16:   lcd_init();

17:

18:   while(TRUE)

19:   {

20:         lcd_gotoxy(1,1);

21:         printf(lcd_putc," Hello world ");

22:         lcd_gotoxy(1,2);

23:         printf(lcd_putc,"LCD TESTING TEXT");

24:   }

25: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ